§ 1 - Birliğin adı, merkezi ve dernekler siciline kaydı

• Birliğin adı: Dachverband Türkischer Vereine in Kempten (DTVK) e.V. (Kempten Türk Dernekleri Birliği dir)
• Birliğin Merkezi: Kempten dir.
Derneğin geçerli adresi: Füssener Str. 34, 87437 Kempten
• Kempten devlet mahkemesinin dernekler siciline kayıt edilecektir.

§ 2 - Amaç ve görevler

Dachverband Türkischer Vereine in Kempten e.V. nın ( ilerde DTVK e.V. olarak adlandırılacaktır), içeriği şunlardır:

Her bir üye veya üyelerin bütünlüğü adına aşağida kayda geçirilen konuları, algılmak, icra etmek ve temsil etmektir.


• kültürel, dinsel, eğitim,toplumsal ve sportif alanda toleransı ve medeniyetlerin anlaşmasını destekler.
• türk ve türk uyruklu toplumun, ve örgütlerinin kendi içinde birlik beraberliğini, kültürler arası ilişkilerini, entegresyonlarını destekler.
• Kültürler arası diyalog yolunda kültürel politikarını yoğunlaştırır.
• kültürler arası diyaloğun gerçekleşmesinde, alman ve diğer yabancı toplumlarla ortak organizasyonlarını yoğunlaştırır.
• §53 AO kanununa göre yardıma muhtac olanları destekler.
• Dernek siyasi amaclar gütmez.

Özellikle;

• üye derneklerin tümünü veya birini; yerel yönetimlerin, devletin, sosyal kurum ve kuruluşların, müesseselerin, birliklerin ve derneklerin nezdinde temsil eder.

Içeriği

• DTVK e.V. kesinlikle toplumun geneline hizmet eder ve Kamu Yararı Kanunu dahilinde topluma faydalı amaçlar güder.
• DTVK e.V. temelde çıkar amacı gütmemektedir
• Derneğin malvarlığı yanlız tüzükte öngörülen amaçlar doğrultusunda kullanılır.
• Vergi kanununa göre hak sahibi olmayan üyeler derneğin malvarlığından desteklenemezler.
• Derneğin amaçlarına uzak olan herhangi bir şahıs gider yolu ile veya ölçüsüz bir şekilde faydalanamaz.

§ 3 – Üyeler

1. Aşağidaki şartlarda üye olabilirler
Dernekler siciline kayıtlı dernekler.
Üyelik için müracaat, Birliğin yönetim kuruluna, yazılı olarak sunulur. Bir sonraki Genel Kurul bu müracaatı karara bağlar. Üyelik, Yönetim Kurul’ un resmi bildirisi, yeni üyenin ilk aidatını ödemesi ile başlar. Müracatın kabulu bir hak değildir.
Başvurusu kabul edilmeyenler yazılı olarak bildirilirler, sebep gösterme zorunluluğu yoktur.

2. Üye dernekler, Birliğin tüzüğüne uymakla sorumludurlar.


3. Üyeliğin sona ermesi .
Her üye, dilediğinde, üç ay önceden yönetim kuruluna yazılı haber vermek kaydıyla üyelikten ayrıabilir. Ödene aidatlar geri ödenmez. Üye derneiğin kendini feshetmesi ile üyeliği sona erer.

4. Üyenin Ihracı

- Tüzüğe aykırılık
- Derneğin amaçlarına uymamak
- 3 ay süreyle aidatını ödememek

Üyelikten çıkarılanlar ihrac kararına 30 gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirlerr. Ihrac kararı genel kurulda kararlaştırılır. Üyelikten çikarılanların derneğin malvarlığından herhangi bir talepte bulunamazlar. Üyeliğin sona ermesi ile bütün hakları silinir.

5. Kuruluş toplantısında hazır bulunmayan dernekler, 30 gün içinde katılım başvurusunda bulunabilirler ve kurucu üyelerle aynı statüye sahip olabilirler.

§ 4 – Birliğin gelirleri

1. Aidatlar
2. Destek ve hibeler
3. Belediye, Eyalet ve devlet destekleri
4. Organizasyon gelirleri

§ 5 – Aidatlar

Aidat miktarı, genel kurul tarafından basit çoğunlukla kararlaştırılır. En düşük aidat 25€ dur. Aidatlar her ayin 15 inde ödenir. Aidatlarını düzenli bir şekilde ödemeyen üyelerin genel kurulda oy hakları ellerinden alınabilir.

§ 6 - Birliğin Organları

1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu

§7 - Genel Kurul

1. En yüksek organdır.
2. Üye derneklerin üyelerinden oluşur.
3. Şunları kararlaştırır:
• Denetleme kurulunun ve yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporlarını kararlaştırmak.
• Yönetim Kurulunu ibra etmek
• Tüzük değiştirmek. Bu yanlızca üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile mümkündür.
• Sunulan teklifleri karara bağlamak
• Yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu seçmek.


4. Genel Kurulun Toplanma Usulü

Her çeyrek yılda bir, yönetim kurulunun en az 14 gün önceden yazılı daveti üzerine, belirlenmiş gündemle, olağan genel kurul toplantısı yapılır. Davet, üye derneğin bilinen en son adresine gönderilir ve sunulmuş olarak kabul edilir.

5. Olağanüstü toplantı
Yönetim kurulu, Genel Kurul’u en az 14 gün önceden yazılı davet üzerine, belirlenmiş gündemle olağanüstü toplantıya davet edebilir veya Genel kurul üyeleri tamsayısının 3/10 unun yönetim kuruluna yazılı ve gerekceli talebi halinde, 4 hafta içinde, 14 gün önceden yazılı davet üzerine olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.

6. Genel Kurulun toplantısı
Genel Kurula üyelerin yarısından azı hazır bulunursa, , yönetim kurulu, gün ve saatini belirterek ikinci bir genel kurul toplantısı düzenler. Davet usulü §7 dile getirilmiştir. Toplanan ikinci genel kurul, basit çoğunlukla karar alabilir.

7. Genel Kurul Toplantılarının mekanını DTVK e.V. Yönetim Kurulu kararlaştırır.

8. Genel Kurul toplantısı, yönetim kurulu başkanının, açık yoklama usulüne göre, hazır bulunanları tesbitiyle açılır. Toplantının yönetimi için, açık oyla, bir başkan ve iki yazıcı olmak üzere, divan heyeti seçilir. Kararlar yazılı olarak protokolleştirilir ve divan heyeti tarafından toplantı sonunda imzalanır. Bu protokol yönetim kurulu tarafından saklanır.

§ 8 - Seçimler

1. Derneğin organlarına seçimler gizli olarak yapılır, oylar açık olarak sayılır.
2. Adylar ancak üye derneklerin üyeleri arasından olabilirler. Her derneğin seçimlerde 1 oy hakkı vardır. Adaylar üye dernekler tarafından kendi üyeleri arasından gösterilirler. Her aday genel kurula tanıtılır. Adayların konuşma süreleri Divan heyeti tarafıından kararlaştırılır.

Adaylar temiz bir sicile sahip olmak zorundadırlar.

Genel Kurul Yönetim kurulu başkanını ve denetleme kurulunu seçer.

Yönetim Kurulu Başkanı diğer yönetim kurulu üyelerini belirler.

§ 9 - Yönetim Kurulu

7 üyeden oluşur ve iki yıl için seçilir. Muhasebe ve sekreterin hazır bulunmadığı zamanlar için oy hakkına sahip yedekler tespit edilir.

Yönetim Kurulunun Oluşumu

- Başkan
- 2. Başkan
- Sekreter ve Muavini
- Muhasip ve Muavini
- Halkla Ilişkler Sorumlusu ve Muavini
- 3 yedek üye
1. Yönetim kurulu başkanı ve yardımcısı, Birliği her biri kendi başına temsil etme hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu toplantılarını idare ederler. Yönetim Kurulu toplantılarını yönetirler.
2. Gönüllü statüsündedirler ( Dernekten herhangi bir gelir talep edemezler)
3. Yönetim Kurulu Birliğin amaç ve görevleri doğrultusunda, kanunlar çerçevesinde, Birliği yönetir.
4. Çoğunlukla karar alır. Alınan kararlar bütün üye dernekler için bağlayıcıdır.
5. Yönetim Kurulu üyeleri yanlız bir görev üstlenebilirler
6. Muhasebeci, Birliğin bütün mali işlerini yürütürken, gelir ve giderlerin kontrolü ile sorumludur. Muhasebe kayıtlarını kanun nizamlarına göre yürütür.

§ 10 - Denetleme Kurulu

Iki asil bir yedek üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna seçilemezler. iki yıl için göreve gelir
Birliğin mali kayıtlarını ve raporlarını çeyrek yılda peryodik olarak denetlerler.Genel Kurula denetleme raporlarını açıklarlar

§ 11 - Başkanlar Kurulu

Üye derneklerin başkanlarından oluşur. Yönetim Kurulu’ nun talebi üzerine, sorumluluklarına icabet etmeyen derneklerin akibetini basit çoğunlukla kararlaştırır.

§ 12 - Derneğin sorumlulukları

- Yönetim Kurulu Toplantıları hakkında protokol tutmak ve saklamak
- Üyeleri fişlemek
- Genel Kurul Toplantılarını ve seçim kayıtlarını arşivlemek.
- Derneğin gelir ve gider defterini tutmak. Bu belgeler 10 yıl saklanır.

§ 13 - Tüzük Maddelerinin Değiştirilmesi

Tüzük Maddelerinin değiştirilmesi için, Genel Kurul üyelerinin 2/3 ünün bu deişikliği onaylaması ile olur. Değişiklik teklifi Genel Kurul davetiyesinin gündeminde belirtilmelidir.

§ 14 - Komisyonlar

Dernek, ihtiyaç halinde, görevlerini yerine getirmede kendisine yardımcı olacak özel komisyonlar kurabilir. Komisyonların görevlerini tüzüğe göre yerine getirmelerinin sorumluluğu yönetim kurulunundur.

§ 15 - Birliğin sona ermesi.

Birliğin fesih kararı üye derneklerin 2/3 ünün kararıyla alınır.
Karar yeter sayıda üye mevcut bulunmazsa, ikinci bir toplantıda basit çoğunlukla karar almak üzere yeni bir tarih belirlenebilir.
Davetiyeler §7 e göre hazırlanır
Birliğin tasfiyesi söz konusu olursa, Birliğin varlıkları, vergi kanununa göre hak sahibi iseler, üye derneklere aktarılır. Anlaşmazlık durumunda Genel Kurul 2/3 çoğunlukla varlılar hakkında karar alır. Varlıkların dağıtımından önce vergi dairesinin oluru alınmalıdır.

§ 16 - Tüzüğün kabulü ve yürürlüğe girmesi

Bu tüzük 10.03.2009 tarihli Kurucular Kurulunda yazılmış ve 22.02.2009 tarihli tekrarlanan kurucular kurulu toplantısında düzeltilmiştir. Birliğin dernekler siciline kaydıyla yürürlüğe girecektir.

Ek:

DTVK e.V. kesinlikle toplumun geneline hizmet eder ve Topluma Fayda Kanunu dahilinde topluma faydalı amaçlar güder
Tüzük Kamu yararının tanınması maksadıyla Yönetim kurulu tarafından değıştirilebilir.