Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Ali Rifat KÖKSAL’ın 2008-
2009 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
Değerli Veliler,

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması münasebetiyle, buradaki
çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim almaları açısından önemli
gördüğüm bazı hususlara değinmek isterim.

Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren
eğitim olgusu, sadece bireyler açısından değil, toplum için de büyük önem
taşımaktadır.

Hayat boyu eğitimi ilke edinmiş, kendini sürekli yenileyen nitelikli insan gücü,
toplumların gelişmesinde en önemli sürükleyici unsurlardandır. Bu yönüyle,
eğitimli, nitelikli ve üretken bireylerden oluşan toplumlar ülkelerinin en büyük
serveti ve güvencesidir.

Eğitimsiz bireyin hiçbir değer üretmesi mümkün değildir. Üretilen değerlerin
korunarak geleceğe taşınması da ancak eğitimle mümkündür. Dolayısıyla,
eğitim, yaşamı anlamlandıran, insana değer katan, erdemlerine ulaştıran, bireyi
ve toplumu her yönüyle gelişmiş ideallere taşıyan bir olgudur.

Sevgili Öğrenciler,

Burada alacağınız iyi bir eğitim, ana vatanından ve doğal sosyo-kültürel
ortamından uzakta yetişen ve yaşayan gençler olarak, sizlerin, özgüveninizin
artmasında, kimliğinizin pekişmesinde, kısaca, kendi ayaklarınız üzerinde
durabilmenizde büyük yararlar sağlayacak, Alman toplumuna yakınlaşma ve
onu anlamada önemli rol oynayacaktır. Bundan dolayı, size sunulan eğitim
fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmek için sürekli bir gayret ve iştiyak içinde
olmalısınız.

Geçmişle kıyaslandığında, burada yarım asırlık tarihe sahip toplumumuzun
eğitim alanında her geçen gün aşama kaydettiği bir gerçektir. Ancak, üzülerek
ifade etmek isterim ki, önemli bir gelişmeye işaret eden bu nokta, henüz arzu
ettiğimiz düzeyin çok gerisindedir.

Değerli Veliler,

Bu hususta, çocuklarımıza doğru yönlendirmelerde bulunmak, sorunlarına
duyarlı olmak ve onları bütün imkânlarımızla desteklemek anlamında hepimize
önemli sorumluluklar düşmektedir. Çocuklarımızı iyi bir eğitim almaları
yönünde daima teşvik etmeli, maddi ve manevi açılardan desteklemeliyiz.
Gençlerimizin eğitim fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmaları ve iyi bir
eğitim almalarını teminen yapılacak her türlü teşvik, destek ve yönlendirmenin
karşılığının muhakkak alınacağı unutulmamalıdır.

Biran önce iş hayatına atılmak isteyen gençlerimizin, giderek uzmanlığın ve
mesleki niteliklerin ön plana çıktığı istihdam piyasasından hak ettikleri oranda
pay alabilmeleri için meslek eğitimi almalarının özendirilmesi de keza büyük
yararlar sağlayacaktır.

Değerli Veliler,

Büyük Önder Atatürk’ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” veciz ifadelerinde
de işaret edildiği üzere, bilimin aydınlattığı yoldan ayrılmayan, akılcı, sorumlu,
bilinçli, anadiline ve öz benliğine hâkim, aynı zamanda Almancaya da vakıf,
üretken kuşaklar yetiştirmek, çocuk ve gençlerimizin eğitimine ilişkin temel
hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, özellikle, Almanca öğrenme konusunun altını çizmek isteriz.
Vatandaşlarımız, çocuklarının Almanca dil eğitimini desteklemeli, yuva, kreş ve
okul öncesi eğitim kurumlarınca bu alanda sunulan olanakları azami ölçüde
değerlendirmeye özen göstermelidirler.

Ancak, çocuklarımız, anadillerini veya Almancayı öğrenme tercihi ile baş başa
bırakılmamalıdır. Buradaki çocuklarımız açısından, Türkçe ve Almancayı
birbirinin alternatifi olarak değil, birbirini tamamlayan hususlar olarak
değerlendiriyoruz. Gerçekten de bilimsel çalışmalar anadilini iyi konuşabilen bir
bireyin ikinci bir dili daha kolay öğrenebildiğini göstermektedir. Bu itibarla,
çocuklarımızın anadillerini layıkıyla öğrenebilmeleri için Türkçe ve Türk
Kültürü derslerini en iyi şekilde değerlendireceğinize yürekten inanıyorum.

Ayrıca, Türkçe ve Türk Kültürü dersleri konusunda, kendilerini mesleklerine
adamış, görev bölgemizde büyük fedakârlıklarla görev yapan
öğretmenlerimizden de beklentilerimiz büyüktür.

Diğer taraftan, anadil eğitimi konusunda yaşanan sorunların çözümünü teminen
resmi makamlar nezdinde sürdürmekte olduğumuz girişimler, velilerimiz,
Bavyera’daki Türk medyası ve sivil toplum örgütlerince aktif olarak
desteklenmektedir. Bundan büyük mutluluk duymaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2008- 2009 Eğitim- Öğretim yılında öğrencilerimize
başarılar diliyor, bütün eğitim camiasına ve velilerimize sevgi ve saygılar
sunuyorum.

Ali Rifat KÖKSAL
Başkonsolos